Uvjeti veleprodajne suradnje

Uvjeti veleprodajne suradnje

 

privredno društvo Empleada s.r.o.

sa sjedištem na adresi K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Prag, upisan u trgovački registar koji se vodi u Trgovačkom registru pri Regionalnom sudu u Pragu, odjeljak C, uložak 146774, za veleprodaju robe putem interneta trgovina koja se nalazi na www.KrasneVune.cz

ID: 28509331, PDV: CZ28509331

E-pošta: velkoobchod@krasnevune.cz.

Kontakt telefon: +420 211 221 992.

 

 

 

                                                        Članak I.

                                              Osnovna odredba

1.1. Ovim uvjetima veleprodajne suradnje trgovačkog društva Empleada sro, IČ 28509331, (u daljnjem tekstu "prodavatelj") utvrđuju se i uređuju međusobna prava i obveze strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu "ugovor o kupnji" ili "ugovor") sklopljen između prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe koja posluje (u daljnjem tekstu "kupac") putem internetske trgovine prodavatelja (podložno ugovorima prema stavku 1.4. uvjeta veleprodajna suradnja).

1.2. Internet trgovinom upravlja prodavatelj na osnovnoj web stranici https://www.krasnevune.cz, ili na drugoj stranici iste oznake s drugom nacionalnom ili generičkom vršnom domenom, ako je adresa web stranice u ovom obrascu registrirana od strane prodavatelja (u daljnjem tekstu sažetak "web stranica"), putem web sučelja istog sadržaja na češkom jeziku (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine"), što vam omogućuje sklapanje kupoprodajnog ugovora bez trenutne fizičke prisutnosti strane putem komunikacije na daljinu. Kupac pristaje na korištenje sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora s prodavateljem (ugovor sklopljen na daljinu). Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sklapanja kupoprodajnog ugovora s prodavateljem (npr. trošak internetske veze, trošak naknadnih telefonskih poziva i sl.) snosi kupac. sam.

1.3. Prodavatelj i kupac djeluju kao poduzetnici u ugovornom odnosu koji proizlazi iz kupoprodajnog ugovora. Kupac se u smislu sklopljenog kupoprodajnog ugovora smatra poduzetnikom u smislu odredbi §§ 420. i d. Zakon br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu "novi Građanski zakonik"). Na kupca, poduzetnika, primjenjuju se ovi uvjeti veleprodajne suradnje i opći uvjeti poslovanja prodavatelja u mjeri koja se odnosi na njega kao nepotrošač i novi Građanski zakonik (u daljnjem tekstu: veleprodaja). uvjeti suradnje", odnosno "uvjeti").

1.4. Kupoprodajni ugovor se također može dogovoriti pojedinačno, ili ne putem internetske trgovine prodavatelja. U takvom ugovoru mogu se pojaviti odstupajuće odredbe, koje imaju prednost u odnosu na ove odredbe i uvjete. Međutim, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno, ovi se uvjeti primjenjuju i na kupoprodajne ugovore sklopljene u skladu s ovim stavkom.

1.5. Odredbe ovih uvjeta postaju sastavni dio svakog pojedinačnog kupoprodajnog ugovora koji sklapaju prodavatelj i kupac. Pisani oblik ovih uvjeta i odredbi održava se njihovim objavljivanjem na web sučelju internetske trgovine prodavatelja, budući da su pruženi na način koji omogućuje njihovo održavanje i ponovno prikazivanje. Sam kupoprodajni ugovor također se temelji na ovim uvjetima i, osim ako je drugačije određeno u pojedinačnim slučajevima, nije zaključen u pisanom obliku. Ako ugovor nije sklopljen u pisanom obliku, svi podaci o kupoprodajnom ugovoru pohranjuju se pod jedinstvenom brojčanom šifrom narudžbe, u suprotnom se ugovor, ako je sklopljen u pisanom obliku, arhivira. Pojedinačno sklopljen pisani ugovor ili podaci o ugovoru koji nije sklopljen u pisanom obliku, koje prodavatelj pohranjuje u elektroničkom obliku pod jedinstvenom brojčanom šifrom narudžbe, nisu javno dostupni.

1.6. Ovi uvjeti i odredbe dodatno uređuju prava i obveze kupaca prilikom korištenja web stranice prodavatelja i druge povezane pravne odnose.

1.7. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Međutim, takva promjena ne utječe na prava i/ili obveze stranaka koje već proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog prema prethodnoj verziji uvjeta.

1.8. Ovi se uvjeti primjenjuju na prodaju i isporuku robe prodavatelja u Češkoj Republici. Ovi uvjeti i odredbe ne odnose se na moguću prodaju robe prodavatelja izvan područja Češke Republike. Kupac je uvijek dužan obavijestiti prodavatelja da svoju robu namjerava ponuditi na inozemnim tržištima, te zatražiti prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja. Svaka prodaja robe od strane prodavatelja izvan područja Češke Republike uvijek će se dogovarati pojedinačno, pod ad hoc dogovorenim uvjetima. Kupac potvrđuje da je svrha ovog ugovora drugačija cjenovna politika Prodavatelja na stranim tržištima i obveze Prodavatelja prema postojećim inozemnim partnerima ili kupcima.

 

Članak II.

Kupoprodajni ugovor

 

2.1.       Web sučelje internetske trgovine prodavatelja sadrži kontinuirano ažuriran sažetak robe koju prodavatelj nudi na prodaju, uključujući naznaku maloprodajnih i veleprodajnih količinskih popusta na ponuđenu robu. Veleprodajni popusti za koje kupac kupuje robu od prodavatelja vidljivi su nakon registracije veleprodajnog partnera, koju kupac obavlja na sljedeći način: kupac šalje e-mail sa zahtjevom za registraciju veleprodajnog partnera na e-mail adresu velkoobchod@ krasnevune.cz; na temelju ovog zahtjeva prodavatelj će provjeriti ID broj ili PDV broj i ili odobriti prijavu ili ne, ili zatražiti dodatne informacije. Nakon naknadne ponovne prijave u internetsku trgovinu, kupac će vidjeti veleprodajne popuste.

2.2 Ponuda za prodaju robe i cijena te robe vrijede sve dok su prikazane na web sučelju prodavateljeve trgovine. Veleprodajne cijene uključuju porez na dodanu vrijednost po važećoj zakonskoj stopi. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost.

2.3. Sve ponude za prodaju robe postavljene na web sučelje prodavatelja smatraju se neobvezujućim u smislu da prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor, posebno, ali ne isključivo, s kupcima koji su prethodno materijalno prekršili kupoprodajni ugovor. (uključujući trgovinske ugovore). uvjeti), posebice neplaćanjem kupoprodajne cijene uredno i na vrijeme ili kršenjem odredbi članka 5.1. ovim uvjetima ili nepoštivanjem pravila navedenih u članku 1.8 ovih uvjeta. Ponuda robe uvjetovana je iscrpljenjem zaliha ili gubitkom sposobnosti prodavatelja za obavljanje poslova.

2.4. Prodavatelj zadržava pravo sklopiti kupoprodajni ugovor i pod pojedinačno dogovorenim uvjetima (stav 1.4. Uvjeta).

2.5. Izričito je propisano da se prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca smatra prihvaćenim samo dostavom potvrdne poruke o prihvaćanju od strane prodavatelja, koja će biti poslana kupcu nekim sredstvom komunikacije na daljinu. (osobito, ali ne isključivo, elektronički poštom na e-mail adresu kupca navedenu u narudžbi).

2.6. Kako bi naručio robu, kupac ispunjava narudžbenicu u web sučelju trgovine (tehnički koraci koji vode do sklapanja ugovora). Obrazac za narudžbu sadrži posebno podatke o:

 1. a) naručena roba (naručena roba s brojem potrebnih komada i eventualno varijanti dizajna "kupac" ubacuje "u elektroničku košaricu na web sučelju trgovine),

(b) ukupan iznos i način plaćanja kupoprodajne cijene robe, pojedinosti o potrebnom načinu isporuke naručene robe; i

 1. c) način i troškovi povezani s pakiranjem i isporukom naručene robe kupcu (u daljnjem tekstu zbirno oglas a) do c) samo kao "narudžba").

2.7. Prije narudžbe kod prodavatelja putem web sučelja trgovine, kupac može provjeriti i po potrebi promijeniti ulazne podatke koje je unio u obrazac za narudžbu kako bi kupac mogao uočiti i ispraviti pogreške u unosu podataka prije ili tijekom narudžbe. .

2.8. Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (naručena količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski). U tom slučaju se odredbe stavka 2.5 neće primjenjivati. uvjetima poslovanja i prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca smatra se prihvaćenim tek dostavom potrebne dodatne potvrde narudžbe prodavatelju.

2.9. Kupoprodajni ugovor je sklopljen kada prihvaćanje ponude stupi na snagu. Prihvaćanje ponude prema stavku 2.5. uvjeta poslovanja stupa na snagu u trenutku dostave prihvaćanja narudžbe od prodavatelja do kupca, prihvaćanje prema stavku 2.8. uvjeta poslovanja tada stupa na snagu tek u trenutku dostave prihvaćanja tražene dodatne potvrde narudžbe od strane prodavatelja kupcu.

2.10. Podaci o troškovima vezanim uz pakiranje i isporuku robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje kupcu u Češkoj. Za dostavu na teritoriju izvan Češke Republike primjenjuju se pravila prema članku 1.8 ovih Uvjeta i odredbi.

2.11. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na isporučenu robu. Kupac postaje vlasnik naručene robe tek nakon pune uplate njezine kupoprodajne cijene (zajedno "pridržavanje prava vlasništva"). Međutim, rizik od oštećenja naručene robe prelazi na kupca po primitku. Isti učinak ima i ako kupac ne preuzme robu, iako mu je prodavatelj dopustio da njome raspolaže. Šteta na robi, nastala nakon prijenosa rizika štete na kupca, ne utječe na njegovu obvezu plaćanja kupoprodajne cijene, osim ako je prodavatelj prouzročio štetu povredom svoje obveze; ovo se ne primjenjuje ako je kupac iskoristio pravo zahtijevati isporuku zamjenske robe ili ako je odustao od ugovora.

2.12. Kupoprodajni ugovor reguliran je odredbama §§ 2079 i dalje. novog građanskog zakonika. Osim ako nije drugačije dogovoreno u ovim uvjetima i odredbama, upućuje se na ove odredbe.

 

Članak III.

Ostali uvjeti cijene, plaćanja, dostave i dostave

3.1. Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove vezane uz pakiranje i dostavu robe prema kupoprodajnom ugovoru na sljedeće načine:

 1. a) Internet bankovni prijenos - online plaćanje putem izravnog bankarstva klijenta
 2. b) Bezgotovinski prijenos na račun prodavatelja prema sljedećoj specifikaciji

 

 

Bankovni priključak: 2901316896/2010

IBAN: CZ2420100000002901316896

BIC / SWIFT: FIOBCZPPXX

Cijena dostave ovisi o težini pošiljke i prikazuje se prije dovršetka narudžbe. Ukoliko težina pošiljke prelazi 30 kg, potrebno je individualno dogovoriti prijevoz.

 3.2. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja (broj računa). U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupčeva obveza plaćanja kupoprodajne cijene je ispunjena kada se odgovarajući iznos uplati na račun prodavatelja.

3.3 Prodavatelj će Kupcu izdati elektronički porezni dokument - račun u vezi s plaćanjem temeljem kupoprodajnog ugovora (za cijenu robe i sve troškove vezane uz pakiranje i isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru).

3.6. Način isporuke robe određuje prodavatelj, osim ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije određeno. Ako je način prijevoza ugovoren na temelju individualnog specifičnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

3.7. Ako prodavatelj treba poslati stvar, on stvar predaje kupcu tako da je predaje prvom prijevozniku na prijevoz za kupca i dopušta kupcu da ostvari prava iz ugovora o prijevozu prema prijevozniku.

3.8. U slučaju da je iz razloga na strani kupca potrebno robu isporučiti više puta ili na drugi način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan nadoknaditi prodavatelju troškove vezane uz ponovljenu isporuku robe, odnosno. troškovi povezani s drugim načinom isporuke.

3.9. Ako je prodavatelj kupoprodajnim ugovorom obvezan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po predaji od strane prijevoznika do odredišta. Ako kupac ne preuzme robu po predaji robe vraća prijevoznik prodavatelju, prodavatelj ima pravo zahtijevati od kupca plaćanje za skladištenje robe u iznosu od 500 CZK (petsto čeških kruna) prema na veličinu pošiljke.na zahtjev prodavatelja zahtijeva li ponovno slanje robe (stav 3.8. Uvjeta), prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Odustajanjem od ugovora otpočetka se otkazuje obveza iz kupoprodajnog ugovora. Ako je cijena robe već plaćena, prodavatelj ima pravo od vraćene cijene robe prebiti troškove koje je prodavatelj već imao za prijevoz vraćene robe i naknadu za skladištenje ili njihov razmjerni dio.

3.10. Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Potpisom na dostavnici kupac potvrđuje da je pošiljka robe udovoljila svim uvjetima i zahtjevima te se eventualna naknadna reklamacija, koja je podrijetlom u suprotnosti s paketom pošiljke, ne može uzeti u obzir. Kupac će u najkraćem mogućem roku nakon primitka pregledati isporučenu robu i uvjeriti se u njezina svojstva i količinu. Ako je roba otpremljena, kupac može odgoditi pregled do isporuke artikla na odredište.

3.11. Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati dodatnim uvjetima isporuke prodavatelja.

 

Članak IV.

Prava na neispravno izvršenje

4.1. Prodavatelj je dužan isporučiti robu kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i dizajnu. Kvaliteta i dizajn robe utvrđuje se prema kontinuirano ažuriranom sažetku robe koju prodavač nudi na prodaju u web sučelju prodavateljeve trgovine.

4.2. Roba je neispravna ako nema svojstva prema stavku 4.1. uvjeti poslovanja. Isporuka robe koja nije naručena također se smatra nedostatkom ako zamjena robe nije unaprijed dogovorena s kupcem. Ako je prodavatelj isporučio manje od naručene količine robe, a ta činjenica proizlazi iz izjave prodavatelja ili dokaza o isporuci, ne nastaju prava iz neispravnosti kupcu u odnosu na nedostajuću robu. Prava na neispravnost utvrđuju se samo takvim nedostatkom robe kakav roba ima u trenutku prijenosa rizika štete na kupca (točka 2.11. Općih uvjeta), čak i ako se kasnije očituje. povredom svoje dužnosti. Kupac nema prava od neispravnosti, ako se radi o nedostatku, što je morao znati s uobičajenom pažnjom prilikom sklapanja ugovora (točka 2.9. Općih uvjeta).

4.3. Ako je manjkava izvedba bitna povreda ugovora, kupac ima uvjet da je nedostatak prijavio prodavatelju na vrijeme, odnosno bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga je mogao pravodobnim pregledom i dovoljnom brigom pronaći (za skrivene nedostatke najkasnije do dvije godine nakon isporuke), desno:

 1. a) otkloniti nedostatak isporukom nove robe bez nedostataka ili isporukom nedostajuće robe,
 2. b) otkloniti nedostatak popravkom isporučene robe,

(c) uz razuman popust na kupovnu cijenu; ili

 1. d) odustati od ugovora.

 

4.4. Kupac će obavijestiti Prodavatelja koje je pravo izabrao, bilo nakon obavijesti o nedostatku (stav 4.3. Uvjeta) ili naknadno bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može promijeniti izbor bez suglasnosti prodavatelja; ovo ne vrijedi ako je kupac zatražio popravak kvara koji se kasnije pokaže nepopravljivim. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatke u razumnom roku ili obavijesti kupca da neće otkloniti nedostatke, kupac može umjesto otklanjanja nedostataka zatražiti razumni popust od kupoprodajne cijene ili može odustati od ugovora. Ako kupac na vrijeme ne odabere svoje pravo iz neispravnosti, što predstavlja bitnu povredu ugovora, odnosno istovremeno s obavijesti o nedostatku prodavatelju ili bez nepotrebnog odgađanja, ima pravo samo na neispravnu izvedbu, što je povreda ugovora. ugovora, sukladno stavku 4.5. uvjeti poslovanja.

4.5. Ako je manjkava izvedba manja povreda ugovora, kupac ima pravo otkloniti nedostatak isporučene robe, odnosno na razuman popust na kupoprodajnu cijenu. Dok kupac ne iskoristi pravo na popust na kupoprodajnu cijenu ili ne odustane od ugovora, prodavatelj može isporučiti ono što nedostaje ili otkloniti pravni nedostatak. Ostale nedostatke prodavatelj može otkloniti po svom izboru popravkom robe ili isporukom nove robe, a taj izbor ne smije uzrokovati neopravdane troškove kupcu. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatak na vrijeme ili odbije otkloniti nedostatak, kupac može zatražiti popust na kupoprodajnu cijenu ili može odustati od ugovora. Kupac ne može bez suglasnosti prodavatelja mijenjati izbor prava iz neispravnosti, koja je beznačajna povreda ugovora.

4.6. Bitna povreda obveze je značajna za koju je strana koja je prekršila ugovor već znala ili je trebala znati u trenutku sklapanja ugovora da druga strana ne bi sklopila ugovor da je predvidjela povredu; u drugim slučajevima, kršenje se smatra nebitnim.

 

Članak V

 

Maloprodajne cijene

5.1. Kupac se obvezuje pridržavati se preporučenih maloprodajnih cijena, koje proizlaze iz cjenika prodavatelja, prilikom preprodaje robe prodavatelja. Ukoliko kupac prekrši ovu preporuku, prodavatelj zadržava pravo odbiti sklapanje drugog kupoprodajnog ugovora s kupcem.

5.2. Kupac potvrđuje da se preporučene maloprodajne cijene dogovaraju kako bi se smanjio rizik od dampinških cijena koje bi mogle ugroziti konkurentnost svih poslovnih partnera Prodavatelja te ujedno služe kao jamstvo 100% usluge i usluga Prodavatelja.

5.3. Poštivanje preporučenih maloprodajnih cijena nije u suprotnosti s davanjem popusta kupcima u ograničenim intervalima, prigodom posebnih događanja, kreiranjem programa vjernosti kupaca i sl. Nepoštivanje preporučenih maloprodajnih cijena stoga znači prvenstveno ponudu robe po nižim cijenama od preporučenih maloprodajnih cijena. cijene krajnjim potrošačima.a da ti potrošači ne moraju ispunjavati određene posebne uvjete a pritom se ne radi o vremenski ograničenom događaju.

5.4. Za eventualnu prodaju robe prodavatelja izvan područja Češke Republike, kupac je dužan zatražiti od prodavatelja cjenik za odgovarajuću državu ili regiju, primjenjujući pravila iz članka 1.8. ove odredbe i uvjete.

 

Članak VI.

Žalbeni postupak

6.1. Prodavatelj i Kupac suglasili su se da će se u slučaju prigovora Kupca na robu kupljenu od Prodavatelja u ime svog kupca, postupak reklamacije postupiti prema Prodavateljevim Općim uvjetima primjenjivim na potrošačke ugovore, koji su dostupni na web stranici Prodavatelja. , primjenjivat će se na ovu žalbu ovdje

 

 

Članak VII

Ostala prava i obveze ugovornih strana vezano uz korištenje web sučelja trgovine

7.1. Kupac ima pravo koristiti za svoje potrebe u svrhu promocije vlastite poslovne fotografije proizvoda prodavatelja i tekstove s web stranice prodavatelja. Kupac potvrđuje da su softver i ostale komponente koje čine web sučelje trgovine (uključujući fotografije i druge slike ponuđene robe) zaštićene autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće obavljati nikakve aktivnosti koje bi mogle dopustiti trećim stranama ometanje ili korištenje softvera ili drugih komponenti koje čine web sučelje trgovine.

7.2. Kupci ne smiju koristiti mehanizme, softver ili druge postupke koji bi mogli negativno utjecati na rad web sučelja trgovine kada koriste web sučelje trgovine. Web sučelje trgovine može se koristiti samo u mjeri koja nije na štetu prava ostalih kupaca prodavatelja i koja je u skladu s njegovom namjenom.

7.3. Kupac prihvaća da prodavatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane intervencijama treće strane na web stranici ili kao rezultat korištenja web stranice trgovine suprotno njihovoj namjeni.

 

Članak VIII.

Dostava

8.1. Osim ako je drugačije ugovoreno u pojedinačnim slučajevima, sva korespondencija vezana uz kupoprodajni ugovor mora biti poslana drugoj strani u pisanom obliku, e-mailom, osobno ili preporučenom pošiljkom putem operatora poštanskih ili drugih prijevoznih usluga (po izboru pošiljatelj). Isporučuje se Kupcu na e-mail adresu ili na poštansku adresu koju je on naveo u svom korisničkom računu (ili u narudžbi robe).

8.2. Korespondencija vezana uz kupoprodajni ugovor dostavlja se:

(a) u slučaju dostave elektroničkom poštom, u trenutku prijema na poslužitelj dolazne pošte; integritet poruka poslanih e-poštom može se osigurati certifikatom,

 1. b) u slučaju dostave putem operatora poštanskih usluga preuzimanjem pošiljke od strane primatelja (ili od strane osobe ovlaštene za preuzimanje pošiljke u njegovo ime) ili nakon 10 (deset) dana od uručenja i ostavljanja pozivnice primatelju preuzeti pohranjene poštanske usluge ili u slučaju nemogućnosti ostaviti zahtjev na mjestu dostave primatelju, ako je pošiljka pohranjena kod prodavatelja nakon njezinog povrata od strane operatora poštanskih usluga, čak i ako primatelj nije saznao za depozit,
 2. c) u slučaju dostave osobno ili putem davatelja poštanskih usluga, također odbijanjem primitka pošiljke, ako primatelj (ili osoba ovlaštena da pošiljku primi u njegovo ime) odbije primiti pošiljku.

 

Članak IX

Zaštita osobnih podataka

9.1. Zaštita osobnih podataka kupca, ako se fizička osoba na koju se osobni podaci odnose (u daljnjem tekstu također kupac ili samo, ali ne isključivo, "subjekt podataka"), jamči Zakon br. 101/2000 Coll., O osobnim podacima. zaštite podataka, u tekstu kasnijih propisa (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti osobnih podataka).

9.2. Kupac je suglasan s obradom njegovih osobnih podataka od strane prodavatelja u obimu:

 1. a) ime i prezime,
 2. b) adresu prebivališta, mjesto poslovanja fizičke osobe i datu poštansku adresu ili adresu za dostavu kupca,
 3. c) matični broj i porezni identifikacijski broj fizičke osobe koja posluje,

(d) e-mail adresa; i

 1. e) broj telefona.

9.3. Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka u mjeri predviđenoj u članku 9.2. ove odredbe i uvjete prodavatelja; prikupljaju se u obimu potrebnom za potrebe pregovora o sklapanju kupoprodajnog ugovora prema članku II. uvjeti poslovanja i ostvarivanje prava i obveza iz njega nakon njegovog sklapanja te za potrebe naknadnog slanja informacija i poslovnih poruka kupcu (ponude trgovine ili usluga). Kako bi ponudio trgovinu ili usluge nositelja podataka, prodavatelj može koristiti ime, prezime, adresu e-pošte i adresu ispitanika u tu svrhu, pod uvjetom da su ti podaci dobiveni s javne liste ili u vezi s aktivnosti prodavatelja kao voditelja obrade osobnih podataka. Međutim, prodavatelj ne smije dalje obrađivati ​​podatke ako se ispitanik ne slaže. Neslaganje s obradom mora biti izraženo u pisanom obliku. Podacima se ne smiju dodavati nikakvi drugi osobni podaci bez pristanka ispitanika.

9.4. Kupac potvrđuje da je dužan svoje osobne podatke (prilikom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) navesti potpuno, točno i istinito u mjeri navedenoj u stavku 9.2. uvjetima i odredbama (zbirno "dani osobni podaci") te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti prodavatelja o promjeni njegovih osobnih podataka. Obavještavamo kupca da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka (tj. informacija dobivenih uz pristanak nositelja podataka) te da se privolu za obradu osobnih podataka u odnosu na prodavatelja može opozvati pisanom obavijesti. Ako ispitanik zatraži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj je dužan, ako postoji, dati mu te informacije bez nepotrebnog odgađanja (zajedno, „upute nositelja podataka“).

9.5. Osim prijevoznika robe, osobni podaci neće se prosljeđivati ​​trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca. Međutim, prodavatelj može ovlastiti treću stranu za obradu osobnih podataka kupca kao obrađivač.

9.6. Osobni podaci će se obraditi od strane prodavatelja ili obrađivača (stav 9.5 Uvjeta) na neodređeno vrijeme, ali ne duže od vremena potrebnog za njihovu obradu, u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u tiskanom obliku. na neautomatiziran način.

9.7. Kupac koji utvrdi ili vjeruje da prodavatelj ili obrađivač obrađuje njegove osobne podatke što je protivno zaštiti privatnog i osobnog života nositelja podataka ili protivno zakonu, posebno ako su osobni podaci netočni u pogledu svrhe njihovog obrada, može:

 1. a) pitati prodavača ili prerađivača za objašnjenje,

(b) zahtijevati od prodavatelja ili prerađivača da popravi tako stvorenu situaciju; posebice može biti riječ o blokiranju, ispravljanju, dopuni ili odlaganju osobnih podataka.

9.8. Ako je zahtjev ispitanika iz stavka 9.7. poslovni uvjeti za koje se utvrdi da su opravdani, prodavatelj ili prerađivač će odmah ukloniti neispravno stanje.

9.9. Kupac je suglasan sa slanjem informacija koje se odnose na robu, usluge ili poslovanje prodavatelja na elektroničku adresu kupca te nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane prodavatelja na elektroničku adresu kupca.

9.10. Ured za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Pragu nadzire poštivanje obveza propisanih Zakonom o zaštiti osobnih podataka u obradi osobnih podataka, vodi registar obrade osobnih podataka te prima sugestije i pritužbe na kršenje obveza propisanih Zakonom o zaštiti osobnih podataka u obrada osobnih podataka.o njihovom namirenju.

 

Članak X.

Završne odredbe

10.1. Ako pravni odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom ili odnos vezan uz korištenje web stranice ili web sučelja trgovine sadrži međunarodni (strani) element, na njega se primjenjuje češko pravo.

10.2. Prodavatelj je trgovačko društvo upisano u odgovarajući trgovački registar, ima pravo, posebno, ali ne isključivo, prodavati robu na temelju trgovačke dozvole, a njegova djelatnost ne podliježe nikakvoj drugoj dozvoli. Kontrolu trgovačke dozvole prodavatelja u okviru svoje nadležnosti provodi nadležni ured za obrtne dozvole.

10.3. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba Uvjeta nevažeća zbog sukoba sa zakonom, dobrim moralom ili javnim poretkom ili neučinkovita u pogledu izmjene Uvjeta i odredbi, ili će se nevažeća odredba zamijeniti odredbom čije značenje je što bliže nevaljanoj odredbi, inače zakonskoj prilagodbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe Uvjeta i odredbi ne utječe automatski na valjanost drugih posebnih ili svih ostalih odredbi Uvjeta i odredbi.

10.4. Ova verzija uvjeta i odredbi naziva se 01/2022 i vrijedi i vrijedi od 1.1.2022.

 

Konverter